Login

Zaliczanie przedmiotów

Zaliczanie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów i seminariów odbywa się na podstawie udziału w zajęciach, wyników kolokwiów, prac domowych, projektów programistycznych, referatów itp. Ćwiczenia audytoryjne i zajęcia laboratoryjne określane są wspólną nazwą ćwiczenia. Wszystkie formy prowadzonych zajęć, którym przydzielono punkty ECTS,  zaliczane są na ocenę.

W przypadku przedmiotu, realizowanego w formie wykładu z ćwiczeniami zaliczenie przedmiotu oznacza zaliczenie towarzyszących wykładowi ćwiczeń oraz zdanie egzaminu z całego materiału. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

W przypadku, gdy wykład nie kończy się egzaminem o formie zaliczenia takiego przedmiotu decyduje wykładowca.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach, za wyjątkiem wykładów, które kończą się egzaminem, jest obowiązkowe.

Zaliczanie semestrów i lat studiów

       Konsekwencje braku zaliczenia semestrów i lat studiów zostały określone w Regulaminie Studiów UAM.

       Warunkiem zaliczenia roku studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z indywidualnego planu zajęć studenta. Konsekwencje braku zaliczenia lat studiów są określone w Regulaminie studiów UAM.
       Dodatkowym warunkiem zaliczenia drugiego roku studiów jest wypełnienie łącznych wymagań określonych w ramowych siatkach godzin. W szczególności student jest zobowiązany:
1.    Zgromadzić łącznie co najmniej 120 punktów ECTS.
2.    Zaliczyć wszystkie przedmioty obowiązkowe.
3.    Zgromadzić co najmniej 36 punktów ECTS z przedmiotów specjalizacyjnych.
4.    Zaliczyć przedmioty specjalizacyjne przynajmniej z dwóch różnych zakresów kształcenia (patrz zasady wyboru przedmiotów).

Specjalne warunki zaliczenia ostatniego semestru

Dodatkowym warunkiem zaliczenia ostatniego semestru studiów jest wypełnienie łącznych wymagań określonych w ramowych siatkach godzin. W szczególności student jest zobowiązany:

  • Zgromadzić łącznie co najmniej 180 punktów ECTS,
  • Zaliczyć wskazaną w siatkach liczbę przedmiotów specjalizacyjnych,
  • Zaliczyć przedmioty, w ramach grupy przedmiotów fakultatywnych, których łączna liczba godzin i łączna liczba egzaminów jest nie mniejsza odpowiednio od łącznej liczby godzin i łącznej liczby egzaminów wskazanych w siatkach,
  • Zaliczyć przedmioty, w ramach grupy przedmiotów z nauk humanistycznych i społecznych (kategoria H), których łączna liczba godzin jest nie mniejsza od łącznej liczby godzin wskazanych w siatkach.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30