Login

Spis dokumentów do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie:

 • podanie;
 • podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego;
 • kwestionariusz osobowy (personal data form)
 • klauzula informacyjna
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w danej dziedzinie
 • życiorys;
 • 1 fotografia kolorowa o wymiarze 35x45;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2017/2018 wyjątkowo – zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego (albo równorzędnego);
 • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia);
 • opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej; mile widziane dołączenie zgody osoby gotowej podjąć się opieki naukowej
 • pracę magisterską
 • opis zainteresowań naukowych kandydata;
 • informacja o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, o odbytych stażach krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach;
 • udokumentowana informacja świadcząca o ponadprzeciętnym przygotowaniu kandydata do studiów doktoranckich, w szczególności o studiach indywidualnych, ukończeniu drugiego kierunku studiów, ukończonych kursach;
 • osoby ubiegające się o przyjęcie na tryb niestacjonarny dołączają oświadczenie o gotowości ponoszenia opłat za studia doktoranckie.
 • Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
 • Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - na I roku (PDF)(DOC)
 • Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - po I roku (PDF)(DOC)
 • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Uwagi:

 • W podaniu proszę wyraźnie zaznaczyć wnioskowany tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny lub oba).
 • Wszystkie dokumenty za wyjątkiem pkt. 7) (powyżej) należy dostarczyć do dnia 30 czerwca. Dyplom lub zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej przed rozmową kwalifikacyjną.
 • Dokumenty z punktu 12) mają umożliwić ocenę kandydata zgodnie z pkt. 5 c) Załącznika do uchwały rekrutacyjnej Senatu. Prosimy o dostarczenie i w miarę możności o udokumentowanie wszystkich informacji ( np. prosimy o dostarczenie odbitek wszystkich publikacji naukowych zarówno wydrukowanych jak i przyjętych do druku wraz z dokładnymi danymi bibliograficznymi, potwierdzenie przyjęcia pracy do druku itp.).
 • Dokumenty z punktu 13) mają umożliwić ocenę kandydata zgodnie z punktem 6 Załącznika do uchwały rekrutacyjnej Senatu, prosimy więc o udokumentowanie w miarę możności wszelkich informacji, w tym np. o ukończeniu specjalności teoretycznej.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30