Login

Istota i cel kształcenia w systemie mobilności studentów

 

 • System mobilności studentów, zwany dalej programem MOST, jest nową ofertą kształcenia w uniwersytetach polskich.
 • Program MOST jest adresowany do studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich, a także uczestników III stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem; wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty.
 • Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie.


 • W ogólnych założeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS.

Założenia i organizacja programu

 • Program MOST dotyczy studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów III stopnia realizowanych w umawiających się uniwersytetach polskich.
 • W organizacji programu uczestniczą następujące uniwersytety:
  • Uniwersytet Śląski
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Łódzki o Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika o Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet Opolski
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uczelnia niebędąca sygnatariuszem Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia może otrzymać status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST. Status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST nadaje KRUP na wniosek UKA. Uczelnia stowarzyszona z Programem MOST zobowiązana jest do uiszczania składki rocznej w wysokości 1 000 zł na konto UKA. Do uczelni stowarzyszonej z Programem MOST, jej studentów i doktorantów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.
 • Sprawy formalne i organizacyjne studentów oraz doktorantów uczestniczących w programie, wynikające z porozumienia Uniwersytetów Polskich, prowadzi właściwy uniwersytet.
 • Kandydaci na semestralne lub roczne studia w danym roku akademickim wyłaniani są według następujących zasad:
  • Uniwersytety zgłaszają do Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) w terminie do 30 marca oferowaną liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów a w przypadku studiów III stopnia – w ramach programów studiów doktoranckich. Do 15 kwietnia Biuro UKA zamieszcza na stronie internetowej zestawienie oferowanych miejsc.
  • Do 15 maja studenci i uczestnicy studiów doktoranckich zgłaszają swój udział w programie a uczelnie przedstawiają imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym i letnim, i odpowiednio do 30 listopada do studiowania w semestrze letnim.
  • Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna podejmie decyzje o rozdziale miejsc dla studentów odpowiednio do 30 czerwca i 30 grudnia, informując o tym zainteresowane uczelnie.
  • Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników studiów doktoranckich podejmie uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do 31 lipca na semestr zimowy i letni oraz do 31 stycznia na semestr letni.
 • W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW, doktoranckie i inne wypłaca studentowi lub uczestnikowi studiów doktoranckich uczelnia macierzysta.
 • Uczestnicy Programu MOST uiszczają opłaty za studia i/lub usługi edukacyjne w uczelni macierzystej.
 • Uniwersytety przyjmujące uczestników programu MOST zapewniają w miarę możliwości miejsca w domu akademickim.

Uczestnicy programu MOST

 • Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, a doktorant po pierwszym roku studiów.
 • Warunkiem koniecznym przyjęcia do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni. Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez dziekana wydziału (dyrektora instytutu) na uczestnictwo studenta w Programie MOST. Student zawiera z dziekanem wydziału macierzystego porozumienie o programie zajęć, obejmujące ustalenia, o których mowa w pkt. 4.1-4.4.
 • Podstawą kwalifikacji do udziału w Programie MOST jest średnia ocen studenta z całego toku studiów. Kryteriami dodatkowymi są: rekomendacja uczelni macierzystej, podejmowana przez studenta działalność na rzecz społeczności akademickiej, osiągnięcia naukowe oraz osobista motywacja wykazane w podaniu dodatkowym (liście motywacyjnym).

Program studiów dla studentów studiów jednolitych oraz studiów I i II stopnia

 • Podstawą semestralnych studiów w programie MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
 • Program semestralnych studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru studiów z obowiązującego programu nauczania w uniwersytecie wybranym przez studenta.
 • Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie. Dopuszcza się możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu poza uczelnią macierzystą.
 • Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu prowadzonego w formule e-learning oraz wybór tylko takiego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej, gdy charakteryzuje go walor unikatowości, tzn. nie jest on prowadzony na uczelni macierzystej.
 • Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku zaliczania jednego tylko przedmiotu pozostałe punkty kredytowe student musi uzyskać w macierzystej uczelni.
 • Porozumienie o programie zajęć student ma obowiązek złożyć w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego.
 • Wybrany program powinien być zaliczany przez dziekana wydziału uniwersytetu, w którym student odbywa semestralne studia.

Zaliczenie semestru przez studentów studiów jednolitych oraz I i II stopnia

 • Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.
 • Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału danego uniwersytetu.
 • Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów na wybranym uniwersytecie są uwzględniane w obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów. 

 

 Program dla uczestników studiów doktoranckich

 • Program uczestników studiów doktoranckich może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranym uniwersytecie.
 • Program może być realizowany poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.
 • Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z opiekunem naukowym uczestnika, jest zatwierdzane przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej. 

Zaliczenie semestru lub roku przez słuchaczy studiów doktoranckich

 • Zaliczenie semestru lub roku przez słuchaczy studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31