Login

Informator dla studentów I roku

                                         

PIERWSZE KROK

Dziekanat i dziekani

Plan zajęć

Biblioteka

Laboratoria komputerowe

Uniwersytecki System Obsługi Studentów

ZASADY STUDIOWANIA

Zasady ogólne

Siatki godzin

Zaliczanie semestrów i lat studiów

Samorząd Studencki

Studenckie Koła Naukowe

 

DZIEKANAT I DZIEKANI

Dziekanat Studencki

Dziekanat studencki zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z organizacją i dokumentacją przebiegu studiów, planami zajęć, stypendiami, miejscami w akademikach itp.

Adres dziekanatu WMiI: 61-614 Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach studenckich dziekanat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:45-13:45.

Dodatkowo dla studentów studiów niestacjonarnych w soboty w godzinach 8:00-15:00.

Pracownicy Dziekanatu Studenckiego

Studia stacjonarne

 • mgr Olga Pawlak
 • Maria Staszków

Studia niestacjonarne  i podyplomowe

 • Maria Gajda
 • mgr Justyna Glanowska

Studia doktoranckie

 • lic. Elżbieta Skrzypczak

Stypendia, praktyki studenckie

 • Renata Myl

Sprawy dydaktyczne, plany zajęć, programy studiów ECTS

 • Elżbieta Dąbrowska-Kąkol

Więcej informacji o Dziekanacie WMiI tutaj.

Dziekani

Za przebieg kształcenia na studiach odpowiedzialni są prodziekani. Do ich kompetencji należy podejmowanie decyzji w takich sprawach jak urlopy, przerwy w studiach, przedłużenia sesji, indywidualny tok lub organizacja studiów, egzaminy i zaliczenia komisyjne itp. Są również pierwszą instancją w sprawach dydaktycznych i organizacyjnych.

Prodziekanami są:

 • dr Roman Czarnowski - prodziekan ds. studenckich - studia stacjonarne
 • dr hab. prof. UAM Jerzy Szymański - prodziekan ds. studenckich - studia niestacjonarne

Całością działalności Wydziału kieruje dziekan:

 • prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski

Zarówno dziekan, jaki i prodziekani są do dyspozycji studentów w godzinach swoich dyżurów.

Więcej na temat władz dziekańskich tutaj.

Działalnością dydaktyczną w skali całego Uniwersytetu kierują prorektorzy:

 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - prorektor ds. studenckich
 • prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk - prorektor ds. kształcenia

Na czele Uniwersytetu stoi rektor:

 • prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

PLAN ZAJĘĆ

Student pierwszego roku otrzymuje plan zajęć z przypisaniem do grup przez dziekanat. W następnych latach jest możliwość samodzielnego, indywidualnego tworzenia planu zajęć. Sposób tworzenia indywidualnego planu opisany jest tutaj.

Obecność na ćwiczeniach, laboratoriach, lektoratach i zajęciach wf jest obowiązkowa!

Wychowanie fizyczne

Zajęcia sportowe na UAM organizowane i prowadzone są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Zasady rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS:

 • Obowiązuje rejestracja semestralna.
 • Student na zajęcia z wychowania fizycznego może zapisać się tylko na dyscypliny dostępne w bloku w-f dla swojego wydziału.
 • W szczególnych przypadkach do dnia 31 października zmiana grupy możliwa wyłącznie w sekretariacie Studium WFiS.
 • Zmiana grupy po 1 listopada może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody prowadzącego zajęcia.

Z regulaminem zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego można zapoznać się na stronie SWFiS.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mieści się na ul. Zagajnikowej 12.

Strona SWFiS: http://swfis.amu.edu.pl

Język obcy

Szkoła Językowa UAM prowadzi następujące przedmioty

 • lektorat języka angielskiego,
 • lektorat języka niemieckiego,
 • lektorat języka hiszpańskiego,
 • lektorat języka francuskiego,
 • lektorat języka włoskiego,
 • lektorat języka rosyjskiego.

Lektorat języka nowożytnego obejmuje na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 120 godzin realizowanych w trakcie czterech semestrów (wariant podstawowy), począwszy od drugiego semestru pierwszego roku studiów. Celem lektoratu ogólnojęzykowego jest pozyskanie umiejętności językowych na poziomie B2 zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Grupy lektoratowe na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynają zajęcia lektoratowe od poziomu minimum A2 i realizują program w następującym porządku:

 • semestr pierwszy: utrwalenie i pogłębienie umiejętności językowych na poziomie A2 oraz podstawy poziomu B1;
 • semestr drugi: utrwalenie poziomu B1;
 • semestr trzeci: materiał odpowiadający poziomowi B2;
 • semestr czwarty: przygotowanie do egzaminu na poziomie B2.

Oznacza to, że:

 • student rozpoczynający lektorat na poziomie A2 zobowiązany jest do uczęszczania na lektorat przez cztery semestry, począwszy od drugiego semestru I roku,
 • student rozpoczynający lektorat na poziomie B1 zobowiązany jest do uczęszczania na lektorat przez trzy semestry, począwszy od drugiego semestru I roku,
 • student rozpoczynający lektorat na poziomie B2, zobowiązany jest do uczęszczania na lektorat przez dwa semestry, począwszy od drugiego semestru I roku.

Student, który nie wykorzysta 4 przysługujących mu żetonów językowych na realizację obowiązkowego lektoratu do poziomu B2, pozostałe żetony może wykorzystać na uczestnictwo w lektoracie z dowolnie wybranego języka. W ramach nauki języka obcego studenci mogą uczestniczyć w lektoratach z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczestnictwo w zajęciach z nauki języka obcego jest obowiązkowe i kończy się uzyskaniem zaliczenia po każdym semestrze. Z uczestnictwa w zajęciach z nauki języka obcego może zostać zwolniony student, który posiada zewnętrzny certyfikat znajomości języka zgodny z załącznikiem do niniejszych zasad (wykaz certyfikatów jest zgodny z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z nauki języka obcego). Na zajęcia z nauki nowożytnego języka obcego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje rejestracja poprzez system USOS. Liczba osób w grupie wynosi minimum 15 osób, a maksimum 18 osób.

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na początku I semestru są obowiązkowo poddani diagnozującemu testowi językowemu. Więcej informacji na temat testu diagnozującego na stronie: Lektorat z języka obcego.

BIBLIOTEKA

Studenci mają możliwość korzystania z bibliotek UAM. Muszą w tym celu zapisać się do biblioteki i uzyskać kartę biblioteczną. Zapisów dokonuje Biblioteka Wydziałowa, która mieści się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki. Przy zapisie wymagane są dokumenty: ważna legitymacja studencka, dowód osobisty; nalezy też uiścić opłatę w wysokości 12 zł.

Studenci pierwszego roku zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w zakresie korzystania z Biblioteki WMiI oraz Biblioteki Głównej UAM. termin szkoleń ustala Dziekanat, a odpowiednie informacje umieszcza na tablicach w sąsiedztwie dziekanatu i w internecie.

Adres biblioteki: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 60-614 Poznań, tel. 61-829-55-22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 8:00-19:00, w soboty: 10:00-14:00

Aktywacja konta czytelnika pozwala na korzystanie z Biblioteki Wydziałowej oraz innych bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UAM zgodnie z ich zasadami udostępniania. Aktywacji dokonuje się corocznie po przedłużeniu legitymacji studenckiej.

Zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki można znaleźć na stronie biblioteki.

Katalog jest dostępny w formie elektronicznej ze strony http://lib.amu.edu.pl

LABORATORIA KOMPUTEROWE

W skład Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych (WLK) wchodzą sale komputerowe dostępne dla studentów zarówno podczas ćwiczeń, jak i do samodzielnej pracy w czasie wolnym od zajęć. Kierownikiem WLK jest dr Krzysztof Dyczkowski.

Strona Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych: http://laboratoria.wmi.amu.edu.pl

 • Administratorzy:
  • tel.: 61-829-5319
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pok. A1-26

UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) jest ogólnouniwersytecką platformą stosowaną do dokumentowania przebiegu i prowadzenia studiów wyższych. Stosowany jest w dziekanatach oraz jednostkach administracyjnych uczelni.  Dla studentów przeznaczony jest serwis USOSweb - na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępny jest pod adresem: http://usosweb.amu.edu.pl

Prezentuje on pewne informacje wprowadzane do głównego systemu dziekanatowego USOS przez pracowników administracyjnych oraz udostępnia  studentom wiele dodatkowych funkcji, takich jak np. przegląd dotychczasowych osiągnięć, wypełnianie ankiet oceniających zajęcia.

USOSweb ma budowę modułową, a wykorzystanie pełnych możliwości tych modułów zależy w dużej mierze od danego Wydziału. Część informacji i funkcji serwisu jest dostępna tylko po zalogowaniu do serwisu - każdy student posiada własny identyfikator (PESEL) i hasło.

SPECJALNOŚCI

W trakcie studiów oferowane są specjalności. Student uzyskuje wpis na dyplomie stwierdzający uzyskanie specjalności, jeżeli wypełni odpowiednie wymagania. W przypadku wypełnienia wymagań dla dwóch lub więcej specjalności student może wskazać, którą z nich chce mieć odnotowaną na dyplomie. Informacja o zrealizowaniu programu pozostałych specjalności może zostać, na życzenie studenta, odnotowana w suplemencie do dyplomu.

Na kierunku matematyka oferowane są następujące specjalności:

 • Matematyka ogólna,
 • Matematyka finansowa i aktuarialna,
 • Matematyka - specjalność nauczycielska,
 • Analiza danych,
 • Modelowanie i optymalizacja dyskretna,
 • Matematyka stosowana,
 • Matematyka teoretyczna.

Na kierunku informatyka oferowane są następujące specjalności:

  • Informatyka,
  • Informatyka inżynierska,
  • Algorytmika i inżynieria programowania,
  • Technologie informacyjne i internetowe,
  • Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów,
  • Modelowanie i optymalizacja systemów.

  Student deklaruje zamiar ukończenia jednej lub kilku specjalności. Termin składania deklaracji określa dziekan. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność dziekan może wprowadzić ograniczenia w dostępie do przedmiotów z tej specjalności. W takim przypadku określa on zasady rekrutacji na daną specjalność. Osoby, które są zakwalifikowane uzyskują gwarancję dostępu do odpowiednich przedmiotów specjalizacyjnych. W miarę wolnych miejsc przedmioty te są również dostępne dla pozostałych studentów. W przypadku zbyt małej liczby osób chętnych do studiowania danej specjalności zajęcia dla niej mogą nie być uruchomione.

Nowy kierunek: Nauczanie matematyki i informatyki.

 

REPETYTORIUM

Zajęcia z matematyki  dla studentów I roku licencjackich studiów stacjonarnych mają na celu poszerzyć oraz  usystematyzować  wiedzę i umiejętności matematyczne studenta zdobyte w szkole ponadgimnazjalnej.
Na repetytorium przeznaczono  60 godzin ćwiczeń, realizowanych w I semestrze roku akademickiego 2017/2018. Program  Repetytorium z matematyki można znaleźć pod adresem https://ramy15.wmi.amu.edu.pl/ , w sylabusach przedmiotów na rok ak. 2017/2018. Kody przedmiotu:   DREM LM0 - dla kierunku  Matematyka, DREM LN1 dla kierunku Nauczanie matematyki i informatyki. Wybrany kod należy wpisać w okienku Szablon kodu dla trybu studiowania Stacjonarny, a następnie kliknąć przycisk 'filtruj'.

Materiały pomocnicze do zajęć   umieszczone są na platformie edukacyjnej OLAT, a studenci mają  do nich dostęp od października 2017 r., po uprzednim aktywowaniu swego konta.

Materiały do zajęć zawierają teorię,  zadania i odpowiedzi do zadań omawianych na zajęciach, a także zadania dodatkowe i zadania domowe wraz z odpowiedziami.

Na platformie OLAT znajdują się też zalecane bieżące materiały e-learningowe oraz pomocnicze materiały archiwalne do tego przedmiotu.

 

SAMORZĄD STUDENCKI

Samorząd Studencki UAM

Samorząd Studencki Uniwersytetu stanowią wszyscy studenci Uczelni. Studenci ze wszystkich wydziałów wybierają reprezentację studencką w ramach Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. Wydziałowe Rady Samorządów Studenckich współpracując z władzami wydziały na forum Rad Wydziałów i Rad Instytutów oraz aktywizują społeczność wydziału poprzez organizacje szeroko pojętego życia studenckiego.

Strona Zarządu Samorządu Studentów UAM: http://www.samorzad.amu.edu.pl

Samorząd Studencki WMI

Na Wydziale Matematyki i Informatyki działa Samorząd Studentów WMI.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów:

   • reprezentuje wszystkich studentów Wydziały Matematyki i Informatyki,
   • jest głosem studentów na Radzie Wydziału,
   • pełni funkcję mediatorów między kadrą, a studentami,
   • koordynuje i organizuje imprezy wydziałowe,
   • pomaga nowym studentom zaaklimatyzować się,
   • przeprowadza szkolenia z praw i obowiązków studenta,
   • służy radą i pomocą.

Biuro Wydziałowej Rady Samorządu Studentów: B2-1
Strona www: http://samorzad.wmi.amu.edu.pl
Facebook: www.facebook.com/samorzad.wmi
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydarzenia

Wydział Matematyki i Informatyki to nie tylko nauka, ale także rozrywka i możliwość poznania wielu osób. Organizacje studenckie co roku koordynują wiele imprez, które mają na celu zintegrować brać studencką, jak i również zrelaksować od intensywnej nauki. Oto niektóre z nich:

   • Wielkie Grillowanie (co roku pojawia się nawet kilkanaście tysięcy osób),
   • Juwenalia (co roku gra ponad 20 zespołów),
   • Projekt X (zabawa przy muzyce klubowej, ściana wspinaczkowa, grill),
   • UAM League of Legends Championships (ogólnopolski turniej w LOL'a),
   • Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym,
   • Poznański Festiwal Nauki i Sztuki,
   • wiele innych imprez i konkursów.

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

Wspólna praca naukowa studentów odbywa się w ramach kół naukowych. Na Wydziale Matematyki i Informatyki działają aktywnie następujące koła naukowe:

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31