Login

I stopień

3 - letnie studia licencjackie

Zarejestruj się na stronie rekrutacja.amu.edu.pl.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Nauczanie Matematyki i Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata.

Kierunek nauczanie matematyki i informatyki ma na celu kształcenie nauczycieli matematyki i informatyki. Absolwenci I stopnia zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela nie otrzymują uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki i informatyki czy w zakresie zajęć komputerowych w szkołach podstawowych. Pozyskują natomiast podstawowe kompetencje by móc kontynuować edukację na II stopniu studiów, których ukończenie daje uprawnienia do nauczania matematyki i informatyki na wszystkich szczeblach edukacji.

W toku studiów na tym kierunku studenci zdobędą ogólną wiedzę merytoryczną z matematyki i informatyki w zakresie niezbędnym do nauczania tych przedmiotów. Zostaną również wyposażeni w kompetencje zawodowe i osobiste, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom, jakie stawia współczesna szkoła.

Studenci będą mieli szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć. Swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne będą mogli doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na Wydziale.

Siatka godzin

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,1   j. obcy nowożytny 0,1  
0,2 j. polski 0,1
matematyka 0,5
matematyka podstawowy
lub
rozszerzony
0,4 fizyka z astronomią 0,3 jeden z dwóch
do wyboru 4)
0,8 informatyka 0,3

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w następujących trybach:

  • tryb I - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,
  • tryb II - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

W trybie I postępowania kwalifikacyjnego wynik końcowy uzyskany przez kandydata obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

W trybie II postępowania kwalifikacyjnego wynik końcowy uzyskany przez kandydata obliczany jest jako suma ocen końcowych na świadectwie dojrzałości przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

  • Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
  • Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
  • Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty "nowej matury" podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
  • Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest korzystniejszy z wyników.
  • Sposób przeliczania ocen końcowych na świadectwie dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

Studia niestacjonarne

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

II stopień

2 - letnie studia magisterskie

Zarejestruj się na stronie rekrutacja.amu.edu.pl.

Studia drugiego stopnia na kierunku nauczanie matematyki i informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 2 lata, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy magistra.

Absolwent studiów II stopnia zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela będzie mógł podjąć pracę w zawodzie nauczyciela matematyki i informatyki we wszystkich typach szkół (podstawowych oraz ponadpodstawowych).

Kandydatami na studia II stopnia mogą być absolwenci studiów I stopnia specjalności nauczycielskiej na kierunku matematyka, a także absolwenci studiów I stopnia z kierunków pokrewnych, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej.

Celem studiów jest dobre przygotowanie merytoryczne przyszłych nauczycieli matematyki i informatyki oraz wyposażenie ich w kompetencje zawodowe, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom jakie stawia współczesna szkoła.

Siatka godzin

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku nauczanie matematyki i informatyki oraz specjalności nauczycielskiej na kierunku matematyka:

elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga
1) ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia 5,0 0,8
2) maksimum z:
a) oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia na kierunku nauczanie matematyki i informatyki lub matematyka
i
b) oceny z egzaminu licencjackiego (testu kompetencji licencjackich) kierunku nauczanie matematyki i informatyki lub matematyka w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia
5,0 1,2

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne z kierunków pokrewnych:

elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga

1) ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia

5,0 0,8
2) test kompetencji licencjackich kierunku nauczanie matematyki i informatyki w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia 5,0 1,2

Studia niestacjonarne

Rozmowa kwalifikacyjna z matematyki w zakresie efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku nauczanie matematyki i informatyki.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30