Login

Regulamin

Szkolenie z zakresu ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych 

dla studentów i studentek studiów I stopnia studiów inżynierskich (informatyki) kierunku zamawianego „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

UDA-POKL-04.01.02-00-235/12-01 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych na kierunku zamawianym „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szkolenie prowadzone jest w ramach projektu nr UDA-POKL-04.01.02-00-235/12-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Okres realizacji projektu od 01.09.2012 r. do 31.12.2015 r.

§2

 1. Szkolenie z zakresu ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych przeznaczone jest dla studentów i studentek studiujących na studiach inżynierskich stacjonarnych na kierunku „Informatyka” na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu z naboru w roku akademickim 2012/13, którzy zdecydowali o wyborze studiów inżynierskich, objętych projektem ww. kierunków zamawianych. 
 2. Szkolenie z zakresu ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych prowadzone jest w celu wzbogacenia oferty kształcenia studentów studiów inżynierskich informatyki.


Rozdział II

Warunki i zasady uczestnictwa w szkoleniu

§3

 1. Szkolenie z zakresu ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych odbywać się będą w roku akademickim 2014/2015. Forma zajęć: e-learning oraz końcowe szkolenie i zaliczenie szkolenia. Zakładany czas pracy własnej: 30 godzin.
 2. Szkolenie z zakresu ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych skierowane jest do studentów i studentek kierunku zamawianego „Informatyka” w ramach naboru na rok akademicki 2012/13, którzy zdecydowali o wyborze studiów inżynierskich (a nie licencjackich).
 3. Udział uczestników w szkoleniu jest bezpłatny.
 4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do: 
  a. aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z podanym w odpowiednim czasie harmonogramem,
  b. potwierdzania uczestnictwa na liście obecności własnoręcznym podpisem,
  c. wypełniania ankiet ewaluacji i monitoringu Projektu,
  d. wypełniania testów sprawdzających poziom wiedzy z zakresu materiału objętego programem szkolenia.
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w zaliczeniu testu końcowego i jego zdania. Za zgodą Koordynatora Projektu i Prodziekana Wydziału ds. Dydaktycznych istnieje możliwość poprawy testu lub jego napisania w terminie późniejszym – wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Istnieje możliwość usprawiedliwiania nieobecności. Dowód dokumentujący przyczynę nieobecności należy przedstawić Koordynatorowi Projektu lub Dziekanowi Wydziału. 
 7. Beneficjent Ostateczny traci prawo do uczestniczenia w szkoleniu w przypadku skreślenia jego/jej z „listy studentów”.
 8. Rezygnacja przez BO ze szkolenia z zakresu ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych przed ich zakończeniem może być podstawą dochodzenia wobec niego odpowiednich roszczeń finansowych ze strony Uniwersytetu i może być potraktowane jako nie wypełnienie obowiązków uczestnika projektu, ze wszystkimi tego skutkami.

§4

 1. Warunkiem korzystania z programu jest wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów:
  a. deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
  b. kwestionariusza zawierającego dane uczestnika Projektu określone w Umowie,
  c. oświadczenia uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W przypadku gdy student/-tka będąc uczestnikiem Projektu korzysta z innych form wsparcia oferowanego w ramach Projektu, nie ma on/ona obowiązku powtórnego składania dokumentów określonych w §4 pkt.1.
 3. Wzory dokumentów wymienionych w §4 pkt. 1 są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.
 4. Przed złożeniem podpisanych dokumentów, BO jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 5. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie oraz udzielania wsparcia w innej formie w ramach Projektu.
 7. Beneficjent Ostateczny ma prawo do wglądu w treść swoich danych i ich poprawiania.


Rozdział III
Postanowienia końcowe

§5

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji warsztatów z przedsiębiorczości oraz spotkań z pracodawcami.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Koordynator Projektu w porozumieniu z Prodziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM ds. Dydaktycznych.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

DR HAB. MIECZYSŁAW CICHOŃ

Regulamin w formacie PDF.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31