Login

I stopień

Studia stacjonarne

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,1   j. obcy nowożytny 0,1  
0,2 j. polski 0,1
matematyka rozszerzony 0,4 
matematyka 0,5
informatyka rozszerzony 0,4 jeden z dwóch
do wyboru 4)
fizyka z astronomią 0,3 jeden z dwóch
do wyboru 4)
matematyka rozszerzony 0,4 informatyka 0,3

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w następujących trybach:

  • tryb I - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,
  • tryb II - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

W trybie I postępowania kwalifikacyjnego wynik końcowy uzyskany przez kandydata obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

W trybie II postępowania kwalifikacyjnego wynik końcowy uzyskany przez kandydata obliczany jest jako suma ocen końcowych na świadectwie dojrzałości przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Ustala się wspólną listę rankingową dla kandydatów rekrutowanych w poszczególnych trybach.

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych ogólnopolskich Olimpiad: Astronomicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej przyjmowani są na podstawie zaświadczenia o osiągniętych wynikach i przyznaje się im maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

  • Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
  • Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
  • Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty "nowej matury" podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
  • Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest korzystniejszy z wyników.
  • Sposób przeliczania ocen końcowych na świadectwie dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

Studia niestacjonarne

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Opłaty za studia

II stopień

1,5-letnie studia magisterskie na kierunku informatyka

Studia drugiego stopnia na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 1,5 roku, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy magistra informatyki. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich.

W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych zagadnień z informatyki i jej zastosowań. Duży nacisk został położony na uzyskanie przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie informatyki.

Absolwent studiów informatycznych pierwszego stopnia może pracować jako młodszy programista, analityk, tester czy projektant. Znaczna część absolwentów kierunku informatyka naszego Wydziału z powodzeniem podejmuje własną działalność gospodarczą w dziedzinie usług informatycznych.

Program studiów drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM składa się głównie z przedmiotów specjalizacyjnych, monograficznych i fakultatywnych. Zapewniony jest szeroki wybór przedmiotów, tak aby student mógł zająć się głównie tymi dziedzinami informatyki, które go najbardziej interesują. Oferowane przedmioty specjalizacyjne dotyczą zarówno praktycznych aspektów informatyki, jak i jej teoretycznych podstaw. Szereg wykładów dotyczy kilku szczególnie intensywnie rozwijających się działów współczesnej informatyki: algorytmika i inżynieria programowania, technologie internetowe, sieci i bezpieczeństwo systemów.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci Wydziału mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS+ na jednej z 26 uczelni zagranicznych, z którymi Wydział ma podpisane odpowiednie umowy (są to m. in. uczelnie niemieckie, włoskie, portugalskie i hiszpańskie).

Studenci będą mieli szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć. Swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne będą mogli doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na Wydziale.

Wydział Matematyki i Informatyki UAM, posiadając uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie informatyki, prowadzi studia trzeciego stopnia - doktoranckie, których absolwenci, po spełnieniu odpowiednich wymagań, mogą uzyskać stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki.

 

Studia stacjonarne

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt waga
1) ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia 5,0 0,8
2) test kompetencji licencjackich kierunku informatyka w zakresie standardów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia 5,0 1,2

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami przygotowawczymi do egzaminu na studia uzupełniające z informatyki. Pliki można pobrać, klikając w link

 

Studia niestacjonarne

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu elementów informatyki i matematyki w zakresie standardów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka.

Opłaty za studia

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30