Login

Warunki

Warunki wymiany

Warunki opisane są w Aneksie 2 do kontraktu uczelnianego w ramach programu Socrates (Erasmus).

 1. Stypendium może być przyznane studentowi tylko i wyłącznie na wyjazd do uczelni w kraju Unii Europejskiej uprawnionej do udziału w programie SOCRATES-ERASMUS.
 2. Prawo do wyjazdu w ramach programu SOCRATES-ERASMUS mają tylko i wyłącznie studenci (lub doktoranci) oficjalnie zarejestrowani w uczelni uprawnionej do uczestnictwa w programie.
 3. Stypendium może być przyznane tylko i wyłącznie pod warunkiem, że będzie on połączony z co najmniej minimalnym - 3 miesięcznym okresem studiowania.
 4. Stypendium programu ERASMUS może być przyznane, jeśli minimalny okres studiów za granicą nie będzie krótszy niż trzy miesiące (nie włączając też praktyki). Maksymalny okres pobytu nie może przekroczyć 12 miesięcy (pełny rok akademicki), włączając w to dwumiesięczną praktykę.
 5. Uczelnie zaangażowane w wymianę studentów muszą mieć zawartą umowę dwustronna dotyczącą przyjmowania i wysłania ściśle określonej liczby studentów podczas roku akademickiego objętego tą umową.
 6. Uczelnie zaangażowane w wymianę studentów muszą uzgodnić między sobą i zainteresowanym studentem dokładny program studiów za granicą, przed wyjazdem studenta do uczelni partnerskiej. Student musi być poinformowany w formie pisemnej o treści tego uzgodnienia. Po zakończeniu okresu studiów za granicą, uczelnia przyjmująca musi wystawić studentowi świadectwo potwierdzające, że uzgodniony program studiów został zrealizowany oraz zawierające listę zaliczonych przedmiotów wraz z wykazem ocen. Kopia dokumentu musi zostać przesłana przez uczelnię przyjmującą do uczelni macierzystej studenta.
 7. Uczelnie nie będą pobierać żadnych opłat za studia (bezpośrednio lub pośrednio), takich jak czesne, opłaty za egzamin, wpisowe, opłaty za korzystanie z laboratorium, biblioteki itp., zarówno od studentów wyjeżdżających jak i przyjeżdżających w ramach zawartej umowy dwustronnej. Niemniej jednak uczelnia przyjmująca może żądać drobnej zapłaty na pokrycie kosztów ubezpieczenia, członkostwa w studenckich związkach lub za korzystanie z różnych materiałów (kserokopie, materiały laboratoryjne itp.) na takich samych zasadach, jakie obowiązują studentów miejscowych.
 8. Studentom, którzy nabyli prawo do krajowych stypendiów zarówno socjalnych jak i naukowych czy też pożyczek, prawa te nie będą odbierane i powinni oni otrzymywać je regularnie w pełnym wymiarze w okresie odbywania studiów za granicą.
 9. Beneficjent i jego partnerzy muszą zagwarantować pełne uznanie okresu studiów za granicą dla wszystkich studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus, którzy zrealizują przewidziany dla nich program studiów i uzyskują odpowiednie zaliczenia oraz zdadzą wymagane egzaminy na zagranicznej uczelni przyjmującej.
 10. Uczelnia nie może przyznać ponownie stypendium w ramach programu Erasmus tej samej osobie nawet jeżeli zsumowana długość pobytu nie przekraczałaby jednego roku akademickiego. Zastrzeżenie to odnosi się nie tylko do wyjazdów objętych niniejszą umową, ale także do umów poprzednich.
 11. Studenci uczestniczący w programie Erasmus w ramach uzgodnionych wykładów muszą być obywatelami UE lub kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Cypru, krajów stowarzyszonych ze wspólnotami Europejskimi, lub posiadać status stałego rezydenta bądź uchodźcy w kraju uczestniczącym w programie, z którego to chcą wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus.
 12. Do wyjazdów w ramach programu Erasmus uprawnieni są studenci co najmniej drugiego roku studiów prowadzących do uzyskania dyplomu wyższej uczelni (licencjat, magister), w tym studiów doktoranckich uznawanych przez władze ministerialne.
 13. Subwencja na granty Erasmusa może być wykorzystana tylko na pokrycie stypendiów dla studentów, zgodnie z warunkami zawartymi w przewodniku "Socrates-Erasmus - Guidelines for Applicants" (który jest dostępny w Dziale Współpracy z Zagranicą), wyłączając wszelkie administracyjne wydatki instytucji wysyłającej i przyjmującej.
 14. Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus nie mogą otrzymywać żadnych innych stypendiów, grantów czy subwencji w ramach innych programów Unii Europejskiej w trakcie trwania tej umowy.

Stypendium

Stypendium

     Wysokość stypendium programu ERASMUS jest ustalana corocznie i zależy od środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejska. Aktualnie jest ono na poziomie stypendiów przyznawanych studentom z krajów Unii Europejskiej. Należy pamiętać, iż stypendium Erasmusowe jest przeznaczone na pokrycie różnicy kosztów utrzymania i studiowania w kraju ojczystym i kraju przyjmującym. Na pokrycie kosztów pobytu za granicą stypendysta programu ERASMUS powinien zatem poza stypendium erasmusowym przeznaczyć środki, jakie normalnie przeznacza na utrzymanie w kraju, np. dotację wypłacaną przez rodziców, otrzymywane stypendium naukowe (lub/i socjalne). Należy również pomyśleć o podjęciu pracy, aby zgromadzić odpowiednią kwotę, pozwalającą na w miarę spokojne i godziwe studiowanie za granicą.

      Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z budżetu ogólnouczelnianego co roku dofinansowuje stypendia Erasmusowe znaczną kwotą. Aby zdecydowanie poprawić swoją sytuację materialną należy również zabiegać o pomoc sponsorów (różnego rodzaju fundacje, władze lokalne, firmy prywatne, przewoźnicy itp.) Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na maksymalne poparcie przy ubieganiu się o stypendium i specjalną wyższą stawkę stypendium.

      Wysokość stawek w latach ubiegłych:

rok 2004/2005
rok 2005/2006
rok 2006/2007
rok 2007/2008
rok 2008/2009
rok 2009/2010 - wyjazd na studia
rok 2009/2010 - wyjazd na praktyki
rok 2010/2011 - wyjazd na studia
rok 2010/2011 - wyjazd na praktyki
rok 2012/2013 - wyjazd na studia
rok 2012/2013 - wyjazd na praktyki

      W okresie wyjazdu student Erasmusa powinien być traktowany dokładnie tak jak student w Poznaniu - przysługują mu stypendia za wyniki w nauce i socjalne, kredyty studenckie itp. To samo dotyczy okresu po powrocie z wyjazdu.


      Uwaga: Zdarzają się natomiast przypadki pozbawienia świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku wyjazdu na stypendium Erasmus.

Zgłoszenia

Zgłoszenia i kwalifikacja

Zainteresowani muszą zgłaszać się w zimie w roku akademickim poprzedzającym rok wyjazdu (patrz terminarz kwalifikacji). Wyjeżdzać można wyłącznie do uczelni z którymi mamy zawarte umowy. Od roku akademickiego 2009/10 zgłoszenie odbywa się wyłącznie elektronicznie w systemie USOS.
Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z materiałami znajdującymi się na niniejszej stronie i z dodatkowymi materiałami do wglądu w pokoju A1-4. Warto również zajrzeć na strony internetowe uczelni partnerskich (patrz obok listę partnerów).
Szczególnie zachęcamy do kontaktu e-mailowego z byłymi i aktualnymi uczestnikami programu (patrz lista uczestników). W okresie zgłoszeń organizowane jest także zebranie informacyjne z koordynatorem.

Proszę zapoznać się z instrukcją krok po kroku. Po dokonaniu zgłoszenia w systemie USOS należy dostarczyć dodatkowe dokumenty (świadectwa językowe, świadectwa wypełnienia dodatkowych wymagań uczelni partnerskich) w wymaganym terminie do pokoju A1-4.

Kwalifikacji dokonuje powołana przez Dziekana Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna, biorąca pod uwagę:

 • średnią ze studiów,
 • znajomości języka,

W niektórych przypadkach partnerzy stawiają dodatkowe wymagania. Szczegółowe warunki zawarte są w Regulaminie Kwalifikacji.

Wyniki kwalifikacji ogłaszane są w internecie.
Kwalifikacja jest w zasadzie ostateczna - wyjazd dojdzie do skutku gdyby partnerska uczelnia nie zaakceptowała kandydata - co dotąd się nie zdarzyło.
Dalsze kontaktowanie się z osobami zakwalifikowanymi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i dlatego należy regularnie sprawdzać swoją pocztę elektroniczną.

 

Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna

Zarządzeniem Dziekana do Spraw Studenckich powołana została Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

dr Roman Czarnowski - Dziekan ds. studenckich
prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski - przewodniczący prof. UAM
dr hab. Kazimierz Świrydowicz
Patryk Dawid (Przewodniczący Rady Samorządu Studenckich WMiI)

Praktyki

W sprawie praktyk proszę zgłaszać się do koordynatora.

Zaliczenia

Zaliczenia

 1. Każdy uczestnik musi dostarczyć dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej Confirmation of Erasmus study period (dla studentów PO WER: Confirmation of Erasmus study period) określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu.
 2. Każdy uczestnik musi zadbać o otrzymanie na końcu semestru (pobytu) zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach ze stopniem. Może to być ogólny "Transcript of records", może to być (praktyka w Niemczech) zaświadczenie dla każdego przedmiotu z osobna. Bywa, że miejscowi studenci nie otrzymują stopni, wtedy należy z dużym wyprzedzeniem (na początku semestru) poprosić prowadzących o egzamin końcowy ze stopniem.
 3. W wymaganym terminie należy przedstawić wszystkie dokumenty do zaliczenia w oryginale koordynatorowi wydziałowemu wraz z wypełnionym wstępnie formularzem zaliczenia (.doc) ze wskazaniem odpowiedników polskich przedmiotów. Należy wstępnie wpisać nazwy polskie i angielskie przedmiotów do karty egzaminacyjnej i indeksu i dostarczyć je do Dziekanatu, gdzie odbywa się ostateczne zaliczenie. Zaliczone przedmioty powinny być zgodne z zaplanowanymi w "Learning Agreement" z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na formularzu "Change to Learning Agreement" wypełnionym i zatwierdzonym w odpowiednim terminie. W przypadku zmian ilość przedmiotów powinna być nie mniejsza niż w planie. Warunkiem zaliczenia jest także wypełnienie Ankiety-sprawozdania studenta powracającego z wyjazdu.
 4. W semestrze powinny być zaliczone minimum 2 przedmioty. Zaliczeniu podlegają wyłącznie przedmioty nie zaliczone uprzednio w Poznaniu. Na uczelniach stosujących system punktacji ECTS należy zaliczyć semestralnie ok. 30 pkt. ECTS. Każdy wyjeżdżający powinien zaliczyć tyle przedmiotów, aby uzyskać ilość punktów poznańskich umożliwiających zaliczenie roku/semestru zgodnie z regulaminem naszego Wydziału
 5. W uczelniach które stosują ECTS zaliczamy punkty według przelicznika 3 punkty ECTS = 2 pkt. wydziałowe. W uczelniach, które nie stosują ECTS zaliczamy 8 pkt. wydziałowych za 6 godzin tygodniowo przedmiotu. Wskazówką jest tu załączona Uchwała Rady Wydziału z dnia 15 maja 1998 r. (dotyczy ona studiów w Wuppertalu i Düsseldorfie) stosuje się ją analogicznie do innych miejsc studiów.
 6. Zaliczenie zajęć z języka obcego odbywa się według załączonej Uchwały Rady Wydziału.
 7. Seminarium przeglądowe może być zaliczone na podstawie jednego z dwóch wariantów:
  • w zamian za seminarium odbyte zagranicą,
  • w zamian za 2 pkt uzyskane za wykład odbyty zagranicą po przedstawieniu odczytu na seminarium wskazanym przez opiekuna pracy magisterskiej (w formie z nim uzgodnionej).
 8. Studenci wyjeżdżający na 1 roku studiów uzupełniających magisterskich powinni przed wyjazdem uzgodnić tematykę pracy magisterskiej z potencjalnym opiekunem, uzyskać jego zgodę na wyjazd w ramach "Erasmusa", pobrać materiały do pracy magisterskiej i uzgodnić zasady zaliczania seminarium magisterskiego. Studenci wyjeżdżający na 2 roku studiów uzupełniających magisterskich powinni przed wyjazdem uzyskać zgodę opiekuna pracy magisterskiej na wyjazd w ramach "Erasmusa" i uzgodnić zasady zaliczenia seminarium magisterskiego.
 9. Zgoda promotora (.doc) Zgoda promotora (.pdf)
 10. Po powrocie studenci uzyskają zaliczenie (odpowiednio jeden lub dwa semestry) seminarium magisterskiego na podstawie jednego z dwóch wariantów:
  • seminarium odbytego zagranicą i przedstawionego opiekunowi raportowi z postępów pracy w formie z nim uprzednio uzgodnionej,
  • za 2 pkt. (= 1 semestr seminarium) uzyskane na podstawie wykładu odbytego zagranicą i przedstawionego opiekunowi raportu z postępów prac w formie z nim uprzednio uzgodnionej.
 11. W Joensuu przewiduje się wykonanie i zaliczenie projektu praktycznego za 8 pkt.
 12. Wszelkie odstępstwa od powyższych reguł wymagają wcześniejszej zgody koordynatora a wszelkie wątpliwości wyjaśniane są przez koordynatora.
 13. Tabela przeliczania stopni uzyskanych na uczelniach partnerskich na stopnie w skali ECTS (stosuje sie o ile nie ma skali na dokumencie Transcript of records).

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31