Login

Informacje ogólne

Socrates.gif Program Erasmus+

 

Do końca roku akademickiego 2018-2019 Wydział ma możliwość sfinansowania w ramach programu Erasmus+ jednego wyjazdu  stypendialnego dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

Zasady przyznawania pracownikom naukowo-dydaktycznym wyjazdów w ramach programu Erasmus+ podane są w „Regulaminie rekrutacji” umieszczonym w zakładce "Regulamin". Załącznikiem do regulaminu jest „Formularz zgłoszenia”.

Celem wyjazdów wspieranych stypendium jest przeprowadzenie na zagranicznej uczelni zajęć o charakterze dydaktycznym (wykłady, seminaria, konsultacje) w liczbie nie mniejszej niż 8 godzin. Wyjazdy są możliwe tylko do tych uczelni, z którymi nasz Wydział ma podpisane umowy bilateralne (ich lista znajduje się poniżej).

Chorwacja

Sveučilište u Zagrebu

Finlandia

Uniwersytet Oulu

Hiszpania

Uniwersytet Complutense Madryt - Facultad de Matematicas

Uniwersytet w Jaen

Niemcy

Uniwersytet Düsseldorf

Uniwersytet Osnabrück

Uniwersytet Wuppertal

Portugalia

Universytet de Aveiro

Universytet da Beira Interior Covilha

Słowacja

Uniwersytet w Koszycach

Słowenia

Uniwersytet Ljubljana

Turcja

Uniwersytet Anadolu

Uniwersytet Anadolu - Statystyka

Uniwersytet Kocaeli

Włochy

Uniwersytet Bolzano 

Uniwersytet Cosenza

Uniwersytet w Mediolanie

Uniwersytet w Padwie

Uniwersytet Perugia

 

Regulamin

Regulamin rekrutacji
na wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych
Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2018/2019


§ 1
Zasady ogólne

1. Rekrutację na wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w ramach programu Erasmus+ przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w składzie:
a) Prodziekan Wydziału ds. naukowych,
b) Prodziekan Wydziału ds. finansowych i organizacyjnych,
c) Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus+.

2. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest:
a) ogłoszenie rekrutacji,
b) poinformowanie o zasadach rekrutacji,
c) zebranie zgłoszeń na wyjazdy,
d) sporządzenie listy osób, którym przyznane zostały wyjazdy,
e) sporządzenie listy rezerwowej,
f) ogłoszenie wyników rekrutacji,
g) przesłanie wyników rekrutacji do Działu Współpracy z Zagranicą.


§ 2
Zasady rekrutacji

1. Rekrutację ogłasza drogą elektroniczną Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus+ podając jednocześnie ogólne informacje dotyczące zasad realizowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+, linki do stron, na których umieszczone są dokumenty dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz termin i formę składania wniosków o wyjazdy.

2. W roku akademickim 2018/2019 wnioski składać można do dnia 29 kwietnia 2019. Wydział na ten rok otrzymał jeden grant na wyjazd dla osoby wyłonionej w wyniku procedury rekrutacyjnej.  Oprócz wymienionego grantu, Wydział otrzymał dodatkowy grant (płatny z innych źródeł) na wyjazd Koordynatora Wydziałowego.

3. Zgłoszenia dokonuje się dostarczając Koordynatorowi Wydziałowemu (drogą elektroniczną lub tradycyjną) wypełniony Formularz Zgłoszenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po upływie terminu składania wniosków dokonuje ich oceny oraz, kierując się kryteriami rekrutacji, sporządza listę osób, którym zostały przyznane wyjazdy i listę rezerwową.

5. Podczas ustalania listy pracowników naukowo-dydaktycznych zakwalifikowanych na wyjazd
w ramach programu Erasmus+ Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) niekorzystanie do tej pory z wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach programu LLP Erasmus i Erasmus+,
b) w przypadku uprzedniego korzystania z wyjazdów określonych w punkcie a) – czas jaki upłynął od ostatniego wyjazdu,
c) nieuczestniczenie w jakichkolwiek grantach dających możliwość sfinansowania wyjazdu zagranicznego,
d) prowadzenie w roku zgłoszenia lub w latach poprzedzających zajęć ze studentami programu Erasmus,
e) prowadzenie zajęć w ramach AMU-PIE,
f) dotychczasową współpracę kandydata z ośrodkiem, do którego zamierza wyjechać.

6. Po sporządzeniu listy przyznanych wyjazdów i listy rezerwowej Koordynator Wydziałowy informuje o wynikach rekrutacji wszystkie osoby, które złożyły wnioski.

7. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie składane do Dziekana Wydziału w terminie jednego tygodnia od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

8. Po rozpatrzeniu przez Dziekana Wydziału odwołań, Koordynator Wydziałowy przekazuje wyniki rekrutacji do Działu Współpracy z Zagranicą.


§ 3
Przepisy końcowe

1. Wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w ramach programu Erasmus+ są możliwe tylko do tych uczelni, z którymi Wydział ma podpisane bilateralne umowy o wymianie pracowników. Celem wyjazdu jest przeprowadzenie w czasie pobytu na zagranicznej uczelni zajęć w ilości określonej przez przepisy programu Erasmus+ i uzgodnionej w dokumencie Mobility Agreement podpisanym przez osobę wyjeżdżającą, Koordynatora Wydziałowego i koordynatora przyjmującej uczelni.

2. Pracownicy, którym zostało przyznane dofinansowanie na wyjazd w ramach programu Erasmus+, a którzy nie będą mogli zrealizować wyjazdu obowiązani są powiadomić o rezygnacji Koordynatora Wydziałowego w możliwie najkrótszym czasie. Przyznany i niezrealizowany lecz nieodwołany wyjazd będzie traktowany jako wykorzystany. Ewentualny następny wniosek wyjazdowy złożony przez osobę, która nie zgłosiła rezygnacji, będzie w następnym roku umieszczany na końcu listy rezerwowej.

 

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia na wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w ramach programu Erasmus+.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30