Login

Informacje ogólne

Socrates.gif Program Erasmus+

 

Do końca roku akademickiego 2018-2019 Wydział ma możliwość sfinansowania w ramach programu Erasmus+ jednego wyjazdu  dla pracowników administracyjnych.

Zasady przyznawania pracownikom administracyjnym wyjazdów w ramach programu Erasmus+ podane są w „Regulaminie rekrutacji” umieszczonym w zakładce "Regulamin". Załącznikiem do regulaminu jest „Formularz zgłoszenia”.

 

Chorwacja

Sveučilište u Zagrebu

Finlandia

Uniwersytet Oulu

Hiszpania

Uniwersytet Complutense Madryt - Facultad de Matematicas

Uniwersytet w Jaen

Niemcy

Uniwersytet Düsseldorf

Uniwersytet Osnabrück

Uniwersytet Wuppertal

Portugalia

Universytet de Aveiro

Universytet da Beira Interior Covilha

Słowacja

Uniwersytet w Koszycach

Słowenia

Uniwersytet Ljubljana

Turcja

Uniwersytet Anadolu

Uniwersytet Anadolu - Statystyka

Uniwersytet Kocaeli

Włochy

Uniwersytet Bolzano 

Uniwersytet Cosenza

Uniwersytet w Mediolanie

Uniwersytet w Padwie

Uniwersytet Perugia

 

Regulamin

Regulamin rekrutacji
na wyjazdy pracowników administracyjnych
Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2018/2019


§ 1
Zasady ogólne

1. Rekrutację na wyjazdy pracowników administracyjnych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w ramach programu Erasmus+ przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w składzie:
a) Kierownik Dziekanatu WMiI,
b) Prodziekan Wydziału ds. finansowych i organizacyjnych,
c) Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus+.

2. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest:
a) ogłoszenie rekrutacji,
b) poinformowanie o zasadach rekrutacji,
c) zebranie zgłoszeń na wyjazdy,
d) sporządzenie listy osób, którym przyznane zostały wyjazdy,
e) sporządzenie listy rezerwowej,
f) ogłoszenie wyników rekrutacji,
g) przesłanie wyników rekrutacji do Działu Współpracy z Zagranicą.


§ 2
Zasady rekrutacji

1. Rekrutację ogłasza drogą elektroniczną Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus+ lub, w porozumieniu z nim, Kierownik Dziekanatu WMiI, podając jednocześnie ogólne informacje dotyczące zasad realizowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+, linki do stron, na których umieszczone są dokumenty dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz termin i formę składania wniosków o wyjazdy.

2. W roku akademickim 2018/2019 wnioski składać można do dnia 29 kwietnia 2019 roku. Wydział na ten rok otrzymał jeden grant na wyjazd dla osoby wyłonionej w wyniku procedury rekrutacyjnej. Oprócz wymienionego grantu, Wydział otrzymał dodatkowy grant (płatny z innych źródeł) na wyjazd Koordynatora Wydziałowego.

3. Zgłoszenia dokonuje się dostarczając Koordynatorowi Wydziałowemu (drogą elektroniczną lub tradycyjną) wypełniony Formularz Zgłoszenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po upływie terminu składania wniosków dokonuje ich oceny oraz, kierując się kryteriami rekrutacji, sporządza listę osób, którym zostały przyznane wyjazdy oraz listę rezerwową.

5. Podczas ustalania listy pracowników administracyjnych zakwalifikowanych na wyjazd
w ramach programu Erasmus+ Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) niekorzystanie do tej pory z wyjazdów pracowników administracyjnych w ramach programu LLP Erasmus i Erasmus+,
b) w przypadku uprzedniego korzystania z wyjazdów określonych w punkcie a) – czas jaki upłynął od ostatniego wyjazdu,
c) potrzeby Wydziału w zakresie doskonalenia procedur administracyjnych, zapoznawania się z nowymi formami organizacji pracy i metodami ich wdrażania,
d) dotychczasową pracę na rzecz programu Erasmus+,
e) znajomość języka obcego możliwego do wykorzystania w kraju, do którego przewidziany jest wyjazd.

6. Po sporządzeniu listy przyznanych wyjazdów i listy rezerwowej Koordynator Wydziałowy informuje o wynikach rekrutacji wszystkie osoby, które złożyły wnioski.

7. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie składane do Dziekana Wydziału w terminie jednego tygodnia od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

8. Po rozpatrzeniu przez Dziekana Wydziału odwołań, Koordynator Wydziałowy przekazuje wyniki rekrutacji do Działu Współpracy z Zagranicą.


§ 3
Przepisy końcowe

1. Wyjazdy pracowników administracji Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w ramach programu Erasmus+ winny odbywać się, co do zasady, do uczelni, z którymi Wydział ma podpisane bilateralne umowy o wymianie pracowników administracyjnych. Możliwy jest także, po wcześniejszym ustaleniu przez zainteresowane strony,  wyjazd na uczelnię, z którą Wydział takiej umowy nie posiada. Celem wyjazdu jest zrealizowanie w czasie pobytu na zagranicznej uczelni programu uzgodnionego w dokumencie Mobility Agreement podpisanym przez osobę wyjeżdżającą, Koordynatora Wydziałowego i koordynatora przyjmującej uczelni.

2. Pracownicy, którym zostało przyznane dofinansowanie na wyjazd w ramach programu Erasmus+, a którzy nie będą mogli zrealizować wyjazdu obowiązani są powiadomić o rezygnacji Koordynatora Wydziałowego lub Kierownika Dziekanatu w możliwie najkrótszym czasie. Przyznany i niezrealizowany lecz nieodwołany wyjazd będzie traktowany jako wykorzystany. Ewentualny następny wniosek wyjazdowy złożony przez osobę, która nie zgłosiła rezygnacji, będzie w następnym roku umieszczany na końcu listy rezerwowej.


Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia na wyjazdy pracowników administracyjnych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w ramach programu Erasmus+.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30