Login

Matemtyka

Ogólny profil absolwenta i cele kształcenia matematyków na studiach zaocznych są analogiczne jak w przypadku studiów dziennych. Kończąc studia na tym kierunku uzyskuje się tytuł magistra matematyki ze specjalnością nauczycielską - matematyka i informatyka.

    Po zaliczeniu odpowiedniej liczby przedmiotów, już po trzech latach, umożliwia się studentowi przerwanie studiów i otrzymanie tytułu zawodowego licencjata tj. wyższego wykształcenia zawodowego, które daje uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum, gwarantując mu możliwość uzyskania tytułu magistra na studiach dwuletnich.

    Zajecia na studiach prowadzone są w piątki po godzinie 13:00 oraz w soboty.

Informatyka

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich o kierunku informatyka lub kierunku pokrewnym. Abslowent studiów po napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego otrzymuje tytuł zawodowy magistra informatyki.

   Zajęcia na studiach prowadzone są w soboty i w niedziele.

Wykłady specjalizacyjne

Wykłady specjalizacyjne i monograficzne, które mogą być proponowane w ramach kierunku.

 • Kryptografia
 • Metody numeryczne II
 • Technologie przetwarzania języka
 • Teoria zbiorów nieostrych i zastosowania
 • Szeregowanie zadań
 • Grafika komputerowa
 • Sztuczna inteligencja
 • Algorytmy grafowe
 • Teoria obliczeń
 • Zagadnienia prawne informatyki
 • Algorytmy rozproszone
 • Algorytmy probabilistyczne
 • Programowanie komponentowe
 • Logiczne podstawy programowania
 • Kompresja danych
 • Teoria automatów i języków formalnych
 • Analiza i programowanie obiektowe
 • Zaawansowane programowanie w Delphi
 • Numeryczna algebra liniowa
 • Nieklasyczne narzędzia matematycznego modelowania informacji

Wykłady specjalizacyjne i monograficzne realizowane na I roku studiów w roku akademickim 2005/2006

Wykład specjalizacyjny I - Analiza i programowanie obiektowe - semestr zimowy
Wykład monograficzny I - Numeryczna algebra liniowa - semestr letni

Matematyka

Specjalności

   W trakcie studiów są oferowane specjalności. Student uzyskuje wpis na dyplomie stwierdzający uzyskanie specjalności, jeżeli wypełni odpowiednie wymagania. W przypadku wypełnienia wymagań dla dwóch lub więcej specjalności student może wskazać, którą z nich chce mieć odnotowaną w części A dyplomu. Informacja o zrealizowaniu programu pozostałych specjalności może zostać, na życzenie studenta, odnotowana w suplemencie do dyplomu.

Na kierunku matematyka oferowane są następujące specjalności:

 • nauczycielska - matematyka i informatyka
 • matematyka finansowa i aktuarialna,
 • analiza danych,
 • modelowanie i optymalizacja dyskretna,
 • matematyka stosowana,
 • matematyka teoretyczna.

   Student deklaruje zamiar ukończenia jednej ze specjalności. Termin składania deklaracji określa dziekan. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność dziekan może wprowadzić ograniczenia w dostępie do przedmiotów z tej specjalności. W takim przypadku zostaną określone zasady rekrutacji na daną specjalność. Osoby, które zostaną zakwalifikowane będą miały gwarancję zapisu na odpowiednie przedmioty specjalizacyjne. W miarę wolnych miejsc przedmioty te będą również dostępne dla pozostałych studentów. W przypadku zbyt małej liczby osób chętnych do studiowania danej specjalności zajęcia dla niej mogą nie być uruchomione.

 

Siatki godzin

 • Siatka godzin na studiach niestacjonarnych - specjalności nienauczycielskie: do pobrania tutaj

Informatyka

Zasady ogólne

3-letnie licencjackie Zaoczne Studium Zawodowe na kierunku Informatyka Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przeznaczone jest dla wszystkich, którzy w ciągu trzech lat chcą zdobyć wyższe wykształcenie zawodowe w dziedzinie informatyki. Studia te kończą się otrzymaniem dyplomu licencjata w dziedzinie informatyki. Absolwent tych studiów ma możliwość uzyskania tytułu magistra na 2-letnich studiach uzupełniających oferowanych przez nasz wydział.

Trzon oferowanych studiów tworzą przedmioty zaliczane do inżynierii informatycznej i technologii informatycznych. Program zawiera również przedmioty o charakterze teoretycznym.

Zajęcia prowadzone są w piątki po godzinie 13:00, w soboty i w niedziele.

 

Specjalności

Lista przedmiotów specjalizacyjnych:

"Algorytmika i inżynieria programowania"

 • Algorytmy rozproszone
 • Algorytmy szeregowania
 • Kryptografia
 • Analiza i projektowanie obiektowe
 • Dyscyplina programowania
 • Struktury i algorytmy losowe
 • Algorytmy kombinatoryczne
"Technologie informacyjny i internetowe"
  • Przetwarzanie obrazów cyfrowych i dźwięku
  • Multimedia
  • Przetwarzanie języka naturalnego
  • Modelowanie i przetwarzanie informacji nieprecyzyjnej
  • Projektowanie internetowych systemów informacyjnych
  • Gromadzenie i eksploracja danych

"Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów"

 • Algorytmy rozproszone
 • Rozproszone systemy informacyjne
 • Sieci mobilne i sieci P2P
 • Bezpieczeństwo protokołów i systemów informatycznych
 • Kryptografia
"Teoretyczne podstawy informatyki"
 • Grafy i sieci
 • Teoria obliczeń
 • Kombinatoryka
 • Algorytmy grafowe
 • Optymalizacja dyskretna
 • Algorytmy rozproszone

   

Siatki godzin

 • Siatka godzin na studiach niestacjonarnych: do pobrania tutaj

xcxc

Zaliczanie przedmiotów

Zaliczanie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów i seminariów odbywa się na podstawie udziału w zajęciach, wyników kolokwiów, prac domowych, projektów programistycznych, referatów itp. Ćwiczenia audytoryjne i zajęcia laboratoryjne określane są wspólną nazwą ćwiczenia. Wszystkie formy prowadzonych zajęć, którym przydzielono punkty ECTS,  zaliczane są na ocenę.

W przypadku przedmiotu, realizowanego w formie wykładu z ćwiczeniami zaliczenie przedmiotu oznacza zaliczenie towarzyszących wykładowi ćwiczeń oraz zdanie egzaminu z całego materiału. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

W przypadku, gdy wykład nie kończy się egzaminem o formie zaliczenia takiego przedmiotu decyduje wykładowca.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach, za wyjątkiem wykładów, które kończą się egzaminem, jest obowiązkowe.

Zaliczanie semestrów i lat studiów

       Konsekwencje braku zaliczenia semestrów i lat studiów zostały określone w Regulaminie Studiów UAM.

       Warunkiem zaliczenia roku studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z indywidualnego planu zajęć studenta. Konsekwencje braku zaliczenia lat studiów są określone w Regulaminie studiów UAM.
       Dodatkowym warunkiem zaliczenia drugiego roku studiów jest wypełnienie łącznych wymagań określonych w ramowych siatkach godzin. W szczególności student jest zobowiązany:
1.    Zgromadzić łącznie co najmniej 120 punktów ECTS.
2.    Zaliczyć wszystkie przedmioty obowiązkowe.
3.    Zgromadzić co najmniej 36 punktów ECTS z przedmiotów specjalizacyjnych.
4.    Zaliczyć przedmioty specjalizacyjne przynajmniej z dwóch różnych zakresów kształcenia (patrz zasady wyboru przedmiotów).

Specjalne warunki zaliczenia ostatniego semestru

Dodatkowym warunkiem zaliczenia ostatniego semestru studiów jest wypełnienie łącznych wymagań określonych w ramowych siatkach godzin. W szczególności student jest zobowiązany:

 • Zgromadzić łącznie co najmniej 180 punktów ECTS,
 • Zaliczyć wskazaną w siatkach liczbę przedmiotów specjalizacyjnych,
 • Zaliczyć przedmioty, w ramach grupy przedmiotów fakultatywnych, których łączna liczba godzin i łączna liczba egzaminów jest nie mniejsza odpowiednio od łącznej liczby godzin i łącznej liczby egzaminów wskazanych w siatkach,
 • Zaliczyć przedmioty, w ramach grupy przedmiotów z nauk humanistycznych i społecznych (kategoria H), których łączna liczba godzin jest nie mniejsza od łącznej liczby godzin wskazanych w siatkach.

 

Indywidualny plan zajęć studenta

     Student Wydziału Matematyki i Informatyki zobowiązany jest do studiowania według ramowych siatek godzin. Siatki obejmują następujące kategorie przedmiotów:

 1. obowiązkowe - to przedmioty wymienione w siatkach z nazwy i oznaczone kodem OB,
 2. specjalizacyjne - to przedmioty, których zaliczenie jest niezbędne do ukończenia konkretnej specjalności, a ich wykazy umieszczone są na odpowiednich listach. W siatkach oznaczamy je kodem S.
 3. fakultatywne - to przedmioty do wyboru, dostępne w miarę wolnych miejsc. Wśród tych przedmiotów wyróżnia się: przedmioty fakultatywne A - to przedmioty do wyboru oferowane w wymiarze co najmniej 60 godzin i kończące się egzaminem (kod FA). przedmioty fakultatywne B - to przedmioty do wyboru. Przedmioty te nie muszą kończyć się egzaminem (kod FB).
 4. z nauk humanistycznych i społecznych - to przedmioty do wyboru, które mogą być realizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki, ale również, za zgodą dziekana, na innych wydziałach uczelni (kod H).

     Każdy przedmiot ma przyporządkowaną odpowiednią liczbę godzin, formę zajęć, sposób zaliczenia przedmiotu, punkty wg systemu ECTS (European Credit Transfer System), oraz ewentualne wymagania wstępne. Do większości przedmiotów w siatkach godzin przypisuje się formy realizacji zajęć. Podaje się liczbę godzin wykładu, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoriów.

     Student w każdym semestrze studiuje według indywidualnego planu zajęć. który jest odnotowany i potwierdzony w dziekanacie. Tryb i terminy ustalania planu określa dziekan.

Zasady tworzenia indywidualnego planu zajęć studenta:

 1. Student jest zobowiązany do takiego kształtowania indywidualnego planu zajęć, aby zawierał on w każdym semestrze przedmioty o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 27 i nie większej niż 33.
 2. Przedmioty obowiązkowe należy realizować w semestrze wskazanym w siatce godzin.
 3. Przedmioty specjalizacyjne, fakultatywne oraz z nauk humanistycznych i społecznych mogą być realizowane w semestrze wybranym przez studenta z zachowaniem ewentualnych wymagań wstępnych dla danego przedmiotu.
 4. Podział na liczbę wykładów, liczbę i formę zajęć w ramach grupy przedmiotów fakultatywnych (FA i FB łącznie) może być inny niż wskazany w siatkach. Obowiązuje zasada, że łączna liczba godzin i łączna liczba egzaminów jest nie mniejsza odpowiednio od łącznej liczby godzin i łącznej liczby egzaminów wskazanych w siatkach.
 5. Podział na liczbę wykładów, liczbę i formę zajęć w ramach grupy przedmiotów z nauk humanistycznych i społecznych (kategoria H) może być inny niż wskazany w siatkach. Obowiązuje zasada, że łączna liczba godzin jest nie mniejsza od łącznej liczby godzin wskazanych w siatkach.
 6. Odstępstwa od powyższych reguł wymagają akceptacji dziekana.

     Zgodnie z Regulaminem Studiów UAM, przedmioty wybrane przez studenta wraz z przedmiotami obowiązkowymi są składnikami indywidualnego planu studiów studenta.

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30