Login

I stopień

3 - letnie studia licencjackie na kierunku matematyka

Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata matematyki.

W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z matematyki oraz uzyskuje się przygotowanie do pracy zawodowej. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na Wydziale na studiach drugiego stopnia i uzyskać, w wyniku ich ukończenia, tytuł zawodowego magistra.

Absolwent studiów matematycznych pierwszego stopnia może pracować wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość metod matematycznych, statystycznych oraz podstawowych narzędzi informatycznych.

Program studiów pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, poza przedmiotami wypełniającymi standardy kształcenia na kierunku matematyka, obejmuje szereg przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu zastosowań współczesnej matematyki oraz przedmioty informatyczne. Na studiach matematycznych pierwszego stopnia, prowadzonych na Wydziale, oferowane są następuje specjalności:

 • matematyka finansowa i aktuarialna - absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, bankach, korporacjach gospodarczych, instytucjach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli,
 • statystyka matematyczna i analiza danych - absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności podejmowania rozmaitych wyzwań jakie niesie świat, w zakresie analizy i modelowania zjawisk, potrafią współpracować w zespole badawczym oraz łatwo adaptują się do wykonywania rozmaitych zawodów (aktuariusz, bankowiec, analityk danych, konsultant, pracownik administracji publicznej i samorządowej, pracownik nadzoru produkcji i wiele innych),
 • matematyka teoretyczna  - absolwenci tej specjalności będą przygotowani do samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania zarówno w matematyce jak i innych naukach.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku Wydziału mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu SOCRATES / ERASMUS na jednej z 26 uczelni zagranicznych, z którymi Wydział ma podpisane odpowiednie umowy (są to m. in. uczelnie niemieckie, włoskie, portugalskie i hiszpańskie).

Studenci będą mieli szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć. Swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne będą mogli doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na Wydziale.

Studia stacjonarne

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,1   j. obcy nowożytny 0,1  
0,2 j. polski 0,1
matematyka 0,5
matematyka podstawowy
lub
rozszerzony
0,4 fizyka z astronomią 0,3 jeden z dwóch
do wyboru 4)
0,8 informatyka 0,3

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w następujących trybach:

 • tryb I - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,
 • tryb II - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

W trybie I postępowania kwalifikacyjnego wynik końcowy uzyskany przez kandydata obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

W trybie II postępowania kwalifikacyjnego wynik końcowy uzyskany przez kandydata obliczany jest jako suma ocen końcowych na świadectwie dojrzałości przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Ustala się wspólną listę rankingową dla kandydatów rekrutowanych w poszczególnych trybach.

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych ogólnopolskich Olimpiad: Astronomicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej przyjmowani są na podstawie zaświadczenia o osiągniętych wynikach i przyznaje się im maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

 • Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
 • Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
 • Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty "nowej matury" podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
 • Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest korzystniejszy z wyników.
 • Sposób przeliczania ocen końcowych na świadectwie dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

Studia niestacjonarne

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Opłaty za studia

II stopień

2 - letnie studia magisterskie na kierunku matematyka

Studia drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 2 lata, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy magistra matematyki.

W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę z wielu dziedzin matematyki, umiejętności z zakresu wielu zaawansowanych metod matematycznych oraz przygotowanie do pracy zawodowej lub studiów doktoranckich.

Absolwent studiów matematycznych drugiego stopnia może pracować wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość zaawansowanych metod matematycznych i statystycznych.

Program studiów drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, składa się głównie z przedmiotów specjalizacyjnych i fakultatywnych. Zapewniony jest szeroki wybór specjalności i wykładów, tak aby student mógł zająć się głównie tymi dziedzinami matematyki, które go najbardziej interesują. Oferowane przedmioty specjalizacyjne dotyczą zarówno współczesnych teorii matematycznych, jak i ich zastosowań w wielu dziedzinach życia. Studenci mają możliwość wybierania przedmiotów informatycznych, co daje im możliwość podniesienia kwalifikacji również w tym zakresie.

Na studiach matematycznych drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale oferowane są następuje specjalności:

 • matematyka finansowa i aktuarialna,
 • statystyka matematyczna i analiza danych,
 • matematyka teoretyczna.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci Wydziału mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu SOCRATES / ERASMUS na jednej z 26 uczelni zagranicznych, z którymi Wydział ma podpisane odpowiednie umowy (są to m. in. uczelnie niemieckie, włoskie, portugalskie i hiszpańskie).

Studenci będą mieli szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć. Swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne będą mogli doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na Wydziale.

Wydział Matematyki i Informatyki UAM, posiadając uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki, prowadzi studia trzeciego stopnia - doktoranckie, których absolwenci, po spełnieniu odpowiednich wymagań, mogą uzyskać stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Studia stacjonarne

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka:

elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga
1) ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia 5,0 0,8
2) maksimum z:
a) oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka
i
b) testu kompetencji licencjackich kierunku matematyka w zakresie standardów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia
5,0 1,2

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż matematyka

elementy postępowania kwalifikacyjnego maks. pkt. waga

1) ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia

5,0 0,8
2) test kompetencji licencjackich kierunku matematyka w zakresie standardów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia 5,0 1,2

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami przygotowawczymi do egzaminu na studia uzupełniające z matematyki. Pliki można poprać, klikając w link

Studia niestacjonarne

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku.

Rozmowa kwalifikacyjna z matematyki w zakresie standardów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka.

Opłaty za studia

Wykaz przedmiotów

Poniżej znajduje się spis przedmiotów specjalizacyjnych dla kierunku matematyka z podziałem na specjalizacje

Analiza danych

 • Analiza wariancji i regresji
 • Pakiety statystyczne
 • Planowanie doświadczeń
 • Statystyczne systemy uczące

Aby ukończyć specjalność należy zaliczyć przedmioty 1-4.

Matematyka finansowa i aktuarialna

 • Arytmetyka finansowa i analiza portfela
 • Inżynieria finansowa
 • Matematyka aktuarialna
 • Modelowanie procesów finansowych

Aby ukończyć specjalność należy zaliczyć przedmioty 1-4.

Modelowanie i optymalizacja dyskretna

 • Teoria grafów
 • Kombinatoryka
 • Optymalizacja dyskretna
 • Zastosowania teorii grafów
 • Teoria gier

Aby ukończyć specjalność należy zaliczyć przedmioty 1-3 oraz jeden z przedmiotów 4- 5.

Matematyka stosowana

 • Analiza wariancji i regresji
 • Pakiety statystyczne
 • Planowanie doświadczeń
 • Statystyczne systemy uczące
 • Arytmetyka finansowa i analiza portfela
 • Inżynieria finansowa
 • Matematyka aktuarialna
 • Modelowanie procesów finansowych
 • Teoria grafów
 • Kombinatoryka
 • Optymalizacja dyskretna
 • Zastosowania teorii grafów
 • Teoria gier
 • Równania różniczkowe cząstkowe
 • Całki i szeregi Fouriera
 • Algebraiczne aspekty kryptologii

Matematyka teoretyczna

 • Teoria liczb
 • Kombinatoryka
 • Elementarna geometria algebraiczna
 • Szeregi i całki Fouriera
 • Topologia
 • Funkcje analityczne

Aby ukończyć specjalność należy zaliczyć dwa przedmioty z grupy 1-3 oraz dwa przedmioty z grupy 4-6.

 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31